Varsel om grunnundersøkelser

Sist oppdatert: 21.10.2021

Nye Veier ønsker å gjøre allmenheten oppmerksom på at det skal gjøres undersøkelser i forbindelse med planleggingen av E39 Ytre ringvei. Undersøkelsene vil merkes om man bor eller oppholder seg i nærheten, men er ikke farlig.


Oversiktskart undersøkelsesområder. Linjer hvor undersøkelser skal gjennomføres vises i rødt. 

 

I forbindelse med utvidelse av planområdet (se: Innspill har ført til endringer i planprogram og trasé) gjøres det nå refraksjonsseismikk undersøkelser.

 

Mesteparten av Ytre ringvei vil ligge i fjelltunnel, for å kartlegge dybden til fjell gjøres det grunnundersøkelser i området rundt Nedre Hellestøvann og Nedre Jegerbegvann, slik at vi med større sikkerhet vet hvor mye bergoverdekning tunnelen får.

 

 

Refraksjonsseismikk gjennomføres ved at det fyres av små sprengstoffladninger langs markerte linjer. Lydbølgene sprengstoffladningene genererer blir reflektert av de ulike jordlagene og berggrunnen Geofoner (små mikrofoner) fanger opp lyden. Vi kan da måle tiden lydbølgene bruker fra sprengstoffladningene går av, til de treffer fjell og tilbake i geofonene. På denne måten kan vi få informasjon om løsmassedybde og bergmassekvalitet. Se bilde på venstre side for illustrasjon.

 

 

Det er viktig å poengtere at sprengstoffladningen som benyttes er så liten at den vil ikke påføre området noen betydelig skade. Det vil heller ikke være farlig for verken mennesker, dyr eller bygninger i områdene. I områder hvor det er spesielt viktig å unngå skader i terrenget vil det settes ned rør hvor ladningen detoneres.

 

 

Du kan bevege deg som normalt i turområdene, det vil være arbeidere som passer på at ingen kommer for nært i det ladningene skal detoneres. Vi ønsker å informere om dette på forhånd da undersøkelsene kan både høres og kjennes om man er i området. Mennesker er generelt følsomme for vibrasjoner og vil kjenne vibrasjonene godt, selv om de er langt under tillatte grenseverdier. Vibrasjonene fra refraksjonsseismikken er ikke store nok til å kunne utløse skred eller gjøre skader på bygninger.

Tidsperioden for undersøkelsene er uke 42 - uke 44. Arbeidet starter i området rundt Nedre Hellestøvann i uke 42 med klargjøring av området, de faktiske undersøkelsene gjennomføres i uke 43. I området rundt Nedre Jegerbergsvann vil klargjøringen starte i uke 43 og undersøkelser vil foregå i uke 43 og 44. Oversiktskartetet øverst i saken viser de ulike linjene det skal detonere ladninger langs.

 

Kontaktperson for arbeidet er Anders Bergum Lauvli, anders.bergum.lauvli@norconsult.com

 

 

 

Illustrasjon refraksjonsseismikk


Siste nytt

Varsel om grunnundersøkelser

Publisert: 21.10.2021

Nye Veier ønsker å gjøre allmenheten oppmerksom på at det skal gjøres undersøkelser i forbindelse med planleggingen av E39 Ytre ringvei. Undersøkelsene vil merkes om man bor eller oppholder seg i nærheten, men er ikke farlig.

Vedtatt planprogram og utvidelse av planområdet

Publisert: 22.09.2021

Vedtaket markerer en viktig milepæl i prosjektet og en ny fase i planprosessen. Det gjøres også nå en tilleggsvarsling for utvidelse av planområdet nord for Sørlandet sykehus. Frist for å komme med innspill er 20.10.2021.

Fylkeskommunen har vært på skattejakt!

Publisert: 08.09.2021

Fylkeskommunen har i august vært ute i felt og gjort kulturminneregistreringer i forbindelse med planarbeid for Ytre ringvei. Vi har skrevet litt om hvorfor det gjøres kulturminneregistreringer i reguleringsplaner og hva fylkeskommunen fant på sin befaring.

Innspill har ført til endringer i planprogram og trasé

Publisert: 02.09.2021

 

Etter innspill fra berørte har Nye Veier jobbet med optimalisering av løsninger for Ytre ringvei, og foretatt endringer i planprogrammet. Dette gjør at vi er ett skritt nærmere en viktig milepæl: Fastsettingen av planprogrammet.

 

 

Redusert fremkommelighet med båt på Otra fra 9. august

Publisert: 03.08.2021

I forbindelse med planleggingen av E39 Ytre ringvei vil det gjennomføres ytterligere grunnundersøkelser i Otra ved Eg. Arbeidet starter mandag 9. august og vil pågå i to til tre uker. I denne perioden vil fremkommeligheten med båt på elven ved dette området være noe redusert.

God sommer!

Publisert: 06.07.2021

Sommeren står for tur. Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd i prosjektet den siste tiden, og hva som skjer når vi starter opp igjen etter sommerferien.

Takk for deres innspill!

Publisert: 04.06.2021

Første høringsperiode i planprosessen for E39 Ytre ringvei er overstått, og vi vil takke for alle innspill som har kommet inn.

Gjennomførte medvirkningsaktiviteter

Publisert: 25.05.2021

De siste ukene er det gjennomført flere Dialogmøter, åpent folkemøte, samt åpen kontordag. Av smittevernhensyn har alle møter vært digitale.

Informasjonsfilm om Ytre ringvei

Publisert: 19.05.2021

19. april ble det varslet planoppstart og planprogrammet for planen ligger nå ute på høring og til offentlig ettersyn. I den forbindelse har Nye Veier produsert en informasjonsfilm om planarbeidet knyttet til Ytre ringvei.

Redusert fremkommelighet med båt på Otra fra 18. mai

Publisert: 14.05.2021

I forbindelse med supplerende grunnundersøkelser fra flåte på Otra kan det oppstå redusert fremkommelighet for båttrafikken. 

Oppsummering fra dialogmøte i Vige

Publisert: 12.05.2021

Tirsdag 11. mai  ble det avholdt dialogmøte med grunneiere og andre direkte berørte i Vige. Vi vil takke alle oppmøtte for deltakelse og engasjementet.

Starter regulering av E39 Ytre ringvei

Publisert: 15.04.2021

Nye Veier varsler nå oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E39 Ytre ringvei i Kristiansand kommune. Frist for å komme med innspill er 31. mai 2021.

Supplerende grunnundersøkelser ved Otra

Publisert: 26.03.2021

Nye Veier har tidligere foretatt grunnboringer fra flåte i Otra. Nå supplerer vi disse grunnboringene ved Otra, med noe som heter refraksjonsseismikk.

Nye Veier lufter anbefalt løsning for Ytre ringvei

Publisert: 25.03.2021

I forrige uke presenterte Nye Veier sine planer for Ytre ringvei for by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune. 

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i april

Publisert: 14.03.2021

Oppstart av planarbeidet for Ytre ringvei er planlagt kunngjort kort tid etter påske.

 

Resultater fra grunnundersøkelsene viser at Ytre ringvei kan krysse i tunnel under Otra

Publisert: 14.03.2021

Det har de siste månedene blitt utført grunnboringer ved Eg (sykehuset), Dalane og Kjerrane. I tillegg er det utført grunnboringer fra flåte i Otra.

Grunnundersøkelser i Otra

Publisert: 13.01.2021

I forbindelse med E39 Ytre ringvei er Nye Veier nå i gang med grunnundersøkelser i Otra. Arbeidet skal etter planen pågå frem til midten av februar.

Undersøker grunnforholdene i forbindelse med E39 Ytre ringvei

Publisert: 04.12.2020

Nye Veier har startet opp med grunnundersøkelser i området hvor ny firefelts vei planlegges mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand kommune. Arbeidet vil pågå i perioden desember 2020 - februar 2021.

E39 Ytre ringvei med egen nettside

Publisert: 04.12.2020

Nå lanserer Nye Veier en egen nettside for prosjektet E39 Ytre ringvei. Her finner du blant annet informasjon om veiprosjektet, overordnet fremdrift og kontaktinformasjon.